burger
burger

Justiz K. Laude

2 Beiträge

Dread of Night

Manila's queer rave scene thrives despite and, ironically, thanks to its oppressors. Justiz K. Laude's short story about a fateful night out explores the desires, acts of rebellion and harsh repressions the community in the Philippines has to face.

Lagim Sa Dilim

Munting kabalighuan na sadyang di mawalay ang pag-usbong ng queer rave sa Manila sa mismong panunupil nito. Sa maikling kwento ni Justiz K. Laude ukol sa isang gabing gimikan, masusubaybayan ang mga hangarin, salungatan, at pang-aaping hinaharap ng komunidad na ito sa Pilipinas.